Декларация за доброволно предоставяне на лични данни и за тяхното обработване

Обновена и влязла в сила от 01.10.2023

1. Обработването се извършва на базата на доброволно разкриване на лични данни от субекта на лични данни (по-долу за краткост само „Субект/а“), които са необходими на „НЕОФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (по-долу за краткост само НЕОФАРМ) и които се изчерпват със: собствено и фамилно име, телефонен номер и адрес на електронна поща (по-долу за краткост само „Лични данни“).

2. Субектът дава съгласие НЕОФАРМ да обработва неговите Лични данни за целите на комуникацията при предоставянето на писмен и/или устен отговор на запитване, отправено от страна на Субекта, във връзка с продуктите и/или дейността на НЕОФАРМ.

3. Субектът е информиран и разбира, че има правото по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на Личните данни или само на някои от тях и да поиска тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на използването;

4. Субектът е информиран относно всички обстоятелствата по чл. 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г. (по-долу само „Регламента“), а именно:
4.1. Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него са следните: „НЕОФАРМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 130272644, със седалище и адрес на управление гр. София-1408, район „Триадица”, бул. „Витоша”, № 164, ет. 5, ап. 6, управител Петко Дренчев, телефон за връзка 02/951 66 92, e-mail mail@neopharm.bg;
4.2. Координатите за връзка с Длъжностното лице по защита на личните данни са следните: адрес: гр. София, бул. Витоша 164, ет.5, ап.6, телефон за връзка 02/951 66 92, e-mail: mail@neopharm.bg;
4.3. Получатели на Личните данни са лицата, които под ръководството на Администратора на лични данни, имат право да обработват Личните данни;
4.4. Сроковете за съхранение на Личните данни са в зависимост от вида данни и целите, за които те са събрани. Различните Лични данни ще се съхраняват в сроковете, предвидени в съответните закони, установяващи съхраняването на носителите на данните.

Scroll to Top