Всички твърдения, съдържащи се в следващите текстове, които могат да бъдат възприети или тълкувани като здравни претенции се отнасят за биологично активните вещества на продуктите и се базират на посочените в библиографиите данни. Самите препарати не са лекарства, нито заместители на храната.