Клинична ефективност Novarix

Хронична веноз на недост атъчност

Множество плацебо контролирани и отворени изследвания доказват клиничната ефективност на активните вещества в състава на Novarix при пациенти с ХВН.

Много от публикуваните клинични проучвания върху микронизирана фракция флавоноиди (90% диосмин и 10% хесперидин, диосметин, линарин и др.), са свързани с ефективността в лечението на хронична венозна недостатъчност. Наличието на хидролизиран колаген тип III и еластин, допълнително ускорява процеса на възстановяване структурата на кръвоносните стени, като намалява риска от рецидивиране при венозна недостатъчност.

Две рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, проведени съответно при 36 и 150 пациенти с хронична венозна недостатъчност показват, че лечението с микронизиран диосмин – 90% и хесперидин – 10% (500 mg 2 пъти дневно за 2 месеца), значително намалява окръжността на глезена/прасеца, спрямо плацебо. Средната обиколка на глезена в групата, приемаща микронизирана флавоноидна фракция, намалява с 4.6 мм след 4-тата седмица и с 7.1 мм след 8-мата седмица. За съответния период, в контролната група, резултатите са намаление с 2.2 мм и 4.1мм. Отчетени са подобрения в симптомите- дискомфорт, усещане за тежест или подуване, в групата приемаща микронизиран диосмин и хесперидин. Отчита се статистически значима зависимост между подобрения в симптомите и намаляването обиколката на глезена/прасеца.

През 2002г. Jantet G предоставя данните от международно мултицентрово проучване в 23 страни за период от 2 години, в което са участвали 5052 пациента с хронична венозна недостатъчност. Пациентите са разделени в две сравнителни групи- с и без венозен рефлукс. И двете групи са лекувани с микронизирана флавоноидна фракция (90% диосмин и 10% хесперидин) над 6 месеца. Отчетени са непрекъснато клинично подобрение по време на проучването, както и подобрения по отношение на качеството на живот на участниците.

Хемороиди

Множество плацебо контролирани изследвания доказват клиничната
ефективност на съставките на Novarix при пациенти с остри хемороидални кризи и хронични хемороиди.

Няколко големи клинични проучвания, доказват ефективността на активните вещества в Novarix, при лечение на остри и хронични симптоми на хемороиди.

В двойно-сляпо, плацебо-контролирано рандомизирано проучване, Cospite et al. отчитат значителен спад в клиничната тежест (анален дискомфорт, болка, анално освобождаване) и анатомични особености (възпаление, оток, пролапс) след 7 дневен курс с микронизирана флавоноидна фракция (90% диосмин и 10 % хесперидин, диосметин, линарин и др.) в доза 3 таблетки 500 mg 2 пъти дневно за 4 дни, последвани от 2 таблетки 500 mg 2 пъти дневно за 3 дни. Авторите заключават, че лечението с микронизиран диосмин/хесперидин води до по-бързо и ясно изразено подобрение на симптомите на остри хемороидални кризи, в сравнение с плацебо (р < 0.006).

В друго двумесечно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на 120 пациенти с повтарящи се хемороидни пристъпи, Godeberge P. установява, че лечението с флавоноидна фракция (90% диосмин и 10% хесперидин, диосметин, линарин и др.) значително намалява честотата и тежестта на хемороидните атаки.

В 90-дневно рандомизирано, двойно-сляпо проучване при 100 пациенти с остри вътрешно-хемороидални кризи, Misra M.C. , Parshad R. установяват бързо спиране на кървенето и намаляване риска от рецидив, при пациенти лекувани с микронизирана фракция диосмин – 90% и хесперидин-10%, спрямо плацебо. При 80% от пациентите, приемащи микронизиран диосмин се наблюдава спиране на кървенето на третия ден от лечението, в сравнение с 38% от пациентите приемащи плацебо. Средната продължителност (SD) на остро кървене, от проявата до преустановяването, намалява от 4.9 дни на 2.1 дни в групата, приемаща микронизиран диосмин. Продължителният прием на микронизирана флавоноидна фракция (90% диосмин и 10% хесперидин, диосметин, линарин и др.) при пациентите без кървене е предотвратил риска от рецидив при 30 от 47 пациенти (64%), в сравнение с 12 от 30 (40%) приемащи плацебо.

Венозни язви

Мета анализ на 723 пациенти с венозни язви, потвърждава, че лечението с микронизирана флавоноидна фракция (90% диосмин и 10% хесперидин, диосметин, линарин и др.) значително ускорява оздравителния процес, спрямо конвенционалното лечение. След 6 месеца лечение, броят на излекуваните венозни язви е с 32% поголям при пациентите приемащи микронизирана флавоноидна фракция (диосмин, хесперидин, дисометин, линарин и др.) спрямо конвенционалното лечение. Разлика се отчита още на втория месец и е свързана със скъсяване времето на лечение при пациенти приемащи микронизирана флавоидна фракция.