Фармакология и механизми на действие

По своя строеж витамин В2 представлява 7,8-диметил-10N-(1- D -рибитол)- изоалоксацин. Една от най-важните биологични роли на рибофлавина е участието му в строежа на флавинмононуклеотида (ФМН) и флавин-адениндинуклеотида (ФАД). Тези вещества се явяват простетични групи на голямо число от най-важните окислително-възстановителни ферменти - така наречените флавинови оксидоредуктази, или флавопротеиди.

Ролята на флавиновите ферменти в обмяната на веществата е изключително голяма и разнообразна. Те участват в окислението на мастните киселини до ацетил-КоА в окислителното декарбоксилиране на пирогроздената и алфа-кетоглутаровата киселини (липоатдехидрогеназа), окислението на янтарната киселина в цикъла на Кребс (сукцинилхидрогеназа), в окислителното фосфолириране - на стадия на пренос на електроните и протоните от никотинамидните коферменти към цитохром С (НАД-Н-цитохром с-редуктаза). По този начин флавиновите пигменти имат ключова роля в процесите на биологичното окисление и енергообразуване.

Наред с това ФАД влиза в състава на моноаминоксидазата - основния фермент на катаболизма на биогенните амини, и преди всичко, катехоламините, ксантиноксидазите, катализиращи окислението на пурините до пикочна киселина; алдехидоксидази, окисляващи високо токсичните алдехиди; оксидаза на D-аминокиселини, която разгражда чуждите за организма D- изомери на аминокиселините, образуващи се в резултат на действието на бактерии. Към ФАД-зависимите ферменти се отнасят също оксидаза на пиридоксалфосфата и  дихидрофолатредуктаза, участващи в синтеза на коферментните форми на витамин В6 и фолиевата киселина. ФАД също така се явява простетична група на глутатионредуктазата и метхемоглобинредуктазата, подпомагащи възстановяването на глутатиона и хемоглобина.