Фармакология

Фармакодинамични свойства на Neoralit SR

Солите на силни основи със слаби киселини са подходящи за алкализация (неутрализационна терапия) и се приема, че киселинната компонента се метаболизира. Излишното количество основа, получено в резултат на останалите основни йони, се излъчва чрез бъбреците и предизвиква повишаване на рН на урината. Цитратният йон от калиевия цитрат претърпява почти пълно окислително метаболитно разграждане до СО2 или бикарбонат. Като цяло екскрецията на цитрата се засилва, което противодейства на образуването на камъни в бъбреците.
Когато Neoralit SR се приеме през устата, метаболизмът на абсорбирания цитрат образува алкален товар. От своя страна, този алкален товар увеличава рН на урината и увеличава количеството на цитратите в урината чрез засилване на цитратния клирънс, без значително да променя количеството на филтрирания през гломерула серумен цитрат.
Neoralit SR увеличава нивата на цитрат в урината основно чрез модифициране на екскрецията и абсорбцията на бъбречния цитрат, а не чрез увеличаване на филтрацията на цитратния товар. Увеличаването на филтрацията на цитратния товар може да играе известна роля, защото, сравнявайки орален цитрат и орален бикарбонат, оралният цитрат има по–голям ефект върху цитрата в урината.
Освен че увеличава рН и цитрата в урината, Neoralit SR увеличава и калия в урината, приблизително със същото количество, което се съдържа в продукта. При някои пациенти Neoralit SR може да предизвика преходно намаление на калция в урината.
Промените, предизвикани от Neoralit SR, водят до образуване на урина, която е неблагоприятна към кристализация на камъкообразуващите соли (калциев оксалат, калциев фосфат и пикочна киселина). Повишените нива на цитрати в урината намаляват калциевата йонна активност чрез взаимодействие с калция и съответно инхибират образуването на калциев оксалат. Цитратът също така инхибира спонтанното образуване на калциев оксалат и калциев фосфат (брушит).
Увеличението на рН на урината води до намаляване на активността на калциевите йони посредством увеличаване на свързаността на калция да образува комплекси с дисоциираните аниони.
Увеличеното рН на урината също така увеличава йонизацията на пикочната киселина до по–лесно разтворимите уратни йони.

Фармакокинетика на Neoralit SR


Неутрализацията и алкализацията на урината могат да се постигнат чрез орално прилагане на калиев цитрат, като отговорът зависи от дозата.
След дълготрайно приложение, Neoralit SR в доза от 60 мЕкв/ден повишава цитрата в урината с приблизително 400 мг/ден и повишава рН на урината с приблизително 0.7 единици. В резултат се повишава степента на дисоциация и разтворимостта на пикочната киселина. Литолизата на уратните камъни се демонстрира при радиологично изследване.
Серумната концентрация на бикарбонат е регулатор на цитратната екскреция. Алкализирането потиска тубулния метаболизъм на цитратите в бъбреците, което се изразява в намаляване на абсорбцията на цитратите и засилване на екскрецията им.
Алкализирането в същото време оказва влияние върху движението на калция и намалява екскрецията му чрез урината.
Тези механизми, а именно алкализирането на урината, засилената екскреция на цитрат и намалената екскреция на калций, водят до намаляване на активното образуване на калциев оксалат, тъй като цитрата в слабо алкална среда образува стабилни комплекси с калция. В допълнение на това, цитратният йон представлява най–активният физиологичен инхибитор на кристализацията на калциев оксалат (и калциев фосфат) и агрегацията на тези кристали.
При нормална бъбречна функция, повишението на цитрат в урината след прием на еднократна доза Neoralit SR започва след първия час и трае 12 часа. При многократно дозиране, повишението на цитратната екскреция достига своя пик и постоянни плазмени нива на третия ден. С постигането на постоянни плазмени нива се избягва нормалната голяма 24–часова флуктуация на цитрата в урината, като така цитратите в урината се поддържат на едно по–високо и по–постоянно ниво през целия ден. Когато лечението се прекрати, нивото на цитрат в урината започва да намалява до нивата преди лечение.
Повишението на цитратната екскреция е в директна зависимост от дозата на Neoralit SR.
Цитратите претърпяват почти пълен метаболитен разпад. Само 1,5 до 2% от приетата доза се срещат непроменени в урината.
След еднодневен прием на калиев цитрат, еквивалентно количество калий се екскретира чрез бъбреците за 24–48 часа. При продължителна употреба дневната екскреция на калий е в равновесие с дневния прием.
Не се наблюдават значителни промени в кръвните газове или серумните електролити. Това показва, че благодарение на реналната регулация на алкализирането, киселинно–алкалното равновесие в организма остава непроменено и ако бъбречната функция е адекватна, може да се изключи всяка възможност за натрупване на калий.
При пациенти с тежка бъбречна тубулна ацидоза или със синдром на тежка диария, при които цитратът в урината може да е много нисък (<100 мг/ден), за да се постигне задоволителен цитратуричен отговор, може да е необходима по–висока доза Neoralit SR.

При пациенти с бъбречна тубулна ацидоза, при които уринното рН може да е поначало високо, Neoralit SR предизвиква относително по–слабо повишение на уринното рН.

към началото