Mетаболитна роля на фолатите

Фолатите са соли на фолиевата киселина, които играят ключова роля в множество биохимични реакции и са необходими нормалното делене и възстановяване на клетките. Фолатите са важни кофактори в размяната на въглерод и участват в два ключови метаболитни пътя в клетките на бозайници и растения-синтезът на ДНК и метилиращия цикъл.
Приема се, че дефицита на фолати намалява капацитета на клетката за синтез и поправка на ДНК. Нарушеният синтез на ДНК е най-очевиден в тези клетки, които претърпяват интензивно делене, т.е. клетките в костния мозък. Това обяснява анемията, която следва при дефицит на фолати.
L-метилфолатът участва в т.нар. метилиращ цикъл, където дава метилови групи за синтеза на S-аденозилметионин (SAM), който от своя страна е донор на метилови групи в процеса на метилирана на много субстанции като липиди, протеини, хормони, ДНК и др.
Приложението на Neopholic Meta осигурява прием на фолати под същата форма, като естествено съществуващите в организма. Освен това, при хората L-метилфолат е основното съединение в циркулацията и в транспорта до тъканите и е единствената форма на фолат, която може да премине кръвно-мозъчната бариера.