Лекарствени взаимодействия

CYP3A4 взаимодействия

Монаколините в Neolipidra се метаболизират от CYP3A4, но Neolipidra не притежава инхибиторна активност срещу CYP3A4; затова и не се очаква те да повлияят на плазмените концентрации на други лекарства метаболизирани от CYP3A4. Мощните инхибитори на CYP3A4 намаляват елиминацията на монаколини - Итраконазол, Кетоконазол, Еритромицин, Кларитромицин,ХИВ протеазни инхибитори, Нефазодон, Циклоспорин,Големи количества сок от грейпфрут (> 1.14 литра дневно). Проучванията до момента сочат, че намаляването на елиминацията на монаколини води до незначително увеличение на плазмените им нива, без клинична значимост през периода на успореден прием на Neolipidra с мощни инхибитори на CYP3A4.

Други възможни лекарствени взаимодействия Амиодарон или Верапамил
Рискът от миопатия/рабдомиолиза се повишава, когато амиодарон или верапамил се прилагат едновременно с високи дози от тясно-свързан с класа HMG-CoA редуктазни инхибитори. Успоредното приложение на Neolipidra и амиодарон или верапамил не се вързва с повишен риск от миопатия/рабдомиолиза.

Кумаринови антикоагуланти

В малко клинично проучване, при което инхибитор на HMG-CoA редуктазата е приложен при пациенти на лечение с варфарин, не е регистриран ефект върху протромбиновото време. Но друг инхибитор на HMG-CoA редуктазата е показал, че причинява по-малко от 2 секундно увеличение на протромбиновото време, при здрави пациенти приемащи ниски дози варфарин. Също така, кървене и/или увеличено протромбиново време са съобщени при няколко пациента приемащи кумаринови антикоагуланти едновременно с ловастатин. Neolipidra не се асоциира с кървене и/или промени в протромбиновото време при пациенти не приемащи антикоагуланти.

Пропранолол

При здрави доброволци, не се открива клинично значимо фармакокинетично или фармакодинамично взаимодействие при едновременното прилагане на единични дози Neolipidra и пропранолол.

Дигоксин

При пациенти с хиперхолестеролемия, едновременното приложение на Neolipidra и дигоксин не влияе на плазмените концентрации на дигоксина.

Орални хипогликемични средства

При хиперхолестеролемични пациенти с неинсулинозависим диабет, не се открива взаимодействие на Neolipidra с глипизид или с хлорпропамид.