Индикации за приложение

Терапията с Neolipidra трябва да бъде част от множествената интервенция върху риска при индивиди с дислипидемия, при които има риск от атеросклероза на кръвоносните съдове. Neolipidra трябва да се прилага в съчетание с диета ограничаваща приема на наситени мазнини и холестерол, като част от лечебна стратегия за намаляване на общия и LDL – холестерол до желаното ниво, когато отговорът към диетата и нефармакологичните средства прилагани самостоятелно не е бил достатъчен да намали риска.

Първична превенция на исхемичната болест на сърцето

При пациенти без симптоматично сърдечносъдово заболяване, с умерено повишени общ и LDL – холестерол, и с HDL-C под средните нива, Neolipidra е показан за да се намали рискът от:

 • Инфаркт на миокарда
 • Нестабилна ангина пекторис
 • Процедури за реваскуларизация на коронарните съдове

Исхемична болест на сърцето

Neolipidra е показан за забавяне прогресията на коронарната атеросклероза при пациенти с исхемична болест на сърцето, като част от лечебната стратегия за намаляване на общия и LDL – холестерол до желаните нива.

Хиперхолестеролемия

Терапията с агенти променящи нивото на холестерол трябва да бъде част от множествената интервенция върху риска при индивиди със значително повишен риск от атеросклероза на съдовете, поради хиперхолестеролемия. Neolipidra е показан като допълнение към диета за намаляване на повишения общ и LDL – холестерол, при пациенти с първична хиперхолестеролемия (видове IIa и IIb), когато отговорът към диета ограничаваща приема на наситени мазнини и холестерол и към фармакологичните средства прилагани самостоятелно не е бил достатъчен. Neolipidra също е показана за приложение при пациенти с известни противопоказания за прием на статини.

Подрастващи пациенти с Хетерозиготна Фамилна Хиперхолестеролемия

Neolipidra е показан като допълнение към диета за намаляване на общия и LDL-холестерол и на аполипопротеин В, в подрастващи момчета и момичета които са поне една година след менархе, на възраст са между 10 и 17 години и са с heFH, и когато след адекватна диета се намерят следните показатели:

 • LDL-C остава над 189 mg/dl
 • LDL-C остава над 160 mg/dl и:
  • има фамилна анамнеза за ранно развиващи се сърдечно съдови болести
   или
  • има още 2 или повече рискови фактора за сърдечно съдово заболяване в подрастващия пациент.

Общи препоръки

Преди да се започне лечение с Neolipidra, трябва да се изключат вторични причини за хиперхолестеролемия (напр. Лошо контролиран захарен диабет, хипотиреоидизъм, нефрозен синдром, диспротеинемии, обструктивна болест на черния дроб, лекарствена терапия, алкохолизъм), както и да се направи липиден профил за да се получат стойностите на общ- холестерол, HDL-C и триглицериди (TG). При пациенти с нива на TG под 400 mg/dl (<4.5 mmol/l), LDL-C може да бъде изчислен използвайки следната формула:
LDL-C = total-C – [0.2 x (TG) + HDL-C]
За нива на TG над 400 mg/dl (>4.5 mmol/l), тази формула е неадекватна и нивата на LDL-C трябва да се измерят чрез ултрацентрофугиране. При пациенти с хипертриглицеридемия, нивата на LDL-C могат да са ниски или в норма, въпреки повишения общ холестерол. В такива случаи, Neolipidra не е показан.
Основните принципи за лечение на National Cholesterol Education Program (NCEP) са дадени по долу:

Целеви нива на LDL-C и основи за терапевтична промяна на начина на живот
и лекарствена терапия при различните рискови групи

Рискова Група Целево ниво на
LDL-C (mg/dl)
Нива на LDL-C при които да се започне терапевтичната промяна на начина на живот (mg/dl) Нива на LDL-C при които да се обсъди започване на лекарствена терапия
(mg/dl)
ИБС† или Рискове равни на ИБС
(10-годишен риск>20%)
<100 > 100

> 130
(100-129 – лекарствата са
по избор)††

2 + рискови фактора
(10 годишен риск 
< 20%)
<130 > 130 10 годишен риск 
10-20%:> 130
10 годишен риск <10%:> 160
0-1 рискови фактора ††† <160 > 160 > 190
(160-190- намаляващ LDL-C медикамент - по избор)

† ИБС – Исхемична болест на сърцето
†† Някой автори препоръчват намаляващ LDL-C медикамент в тази група ако не могат да се постигнат желаните нива на LDL-C само с промяна на начина на живот. Други предпочитат медикаменти които променят главно триглицеридите и HDL-C, като никотинова киселина или фибрати. Определянето може да се направи и по клинична преценка.
††† Почти всички хора с 0-1 рискови фактори имат 10-годишен риск <10%; затова и определянето на 10-годишния риск при тази група не е необходимо.

След като целевото ниво на LDL-C е постигнато, ако триглицеридите са все още над 200mg/dl, не-HDL-C (общ-C минус HDL-C) става втора цел за терапията. Не-HDL-C целите се поставят като 30mg/dl по-високи от тези за LDL-C за всяка рискова група.
По време на хоспитализацията по повод остър коронарен инцидент, може да се даде препоръка за започване на медикаментозна терапия след изписването, ако нивото на LDL-C е над 130mg/dl (виж насоките за терапия на NCEP по нагоре).
Тъй като целта на терапията е да се намали нивото на LDL-C, NCEP препоръчва да се изследва изходното ниво на LDL-C и да се използва по нататък нивото за оценка на резултата от терапията. Нивата на общия холестерол могат да се използват за мониторинг на терапията само ако нивата на LDL-C не могат да се изследват.
Въпреки, че Neolipidra може да се използва за намаляване нивата на LDL-C при болни със комбинирана хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, където хиперхолестеролемията е основната патология (тип IIb хиперлипопротеинемия), пилотните проучвания показват терапевтичен ефект и при състояния където основната патология е увеличението на хиломикроните, VLDL или IDL (тип I, III, IV и V хиперлипопротеинемия).
Класификацията на NCEP за нивата на холестерол в педиатрични пациенти с фамилна анамнеза за хиперхолестеролемия или преждевременни сърдечно съдови заболявания е дадена накратко:

Категория Общ холестерол (mg/dl) LDL-C (mg/dl)
Приемлива < 170 <110
Гранична 170-199 110-129
Висока > 200 > 130


Деца лекувани с Neolipidra в юношеския период, трябва да се преоценят като станат възрастни, и трябва режима им за намаляване на холестерола да се промени така, че да се постигнат целите за намаление на LDL-C при възрастни.

към началото