Клинични проучвания за ефективност и безопасност

I. ДВОЙНО-СЛЯПО, ПЛАЦЕБО КОНТРОЛИРАНО, ПРОСПЕКТИВНО РАНДОМИЗИРАНО 12 СЕДМИЧНО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛ НАМАЛЯВАЩИЯТ ЕФЕКТ НА NEOLIPIDRA (93)

(Neolipidra е с идентичен състав на Xuezhikang, Cholestin, Hypocol, Red yeast rice, Red kojii, екстракт от Monascus purpureus. Neolipidra е търговска марка на Neopharm.)

РЕЗЮМЕ

Проучване за холестерол намаляващият ефект на Neolipidra в Американско население, с хранене наподобяващо Диетата Step 1 на American Heart Association, чрез двойно-сляпо, плацебо контролирано, проспективно рандомизирано, 12 седмично контролирано проучване в университетски научен център.
Цел
Да се оцени липидо намаляващият ефект на Neolipidra върху Американски възрастни, отделно от самостоятелния ефект на диетата.

Дизайн

83 здрави пациенти (46 мъже и 37 жени, на години от 34-78) с хиперлипидемия [общ холестерол 5.28-8.47 ммол/л (204-338 мг/дл); LDL холестерол 3.31-7.16 ммол/л (128-277 мг/дл); триацилглицерол 0.62-2.78 ммол/л (55-246 мг/дл); и HDL холестерол 0.78-2.46 ммол/л (30-95 мг/дл)], които не са на лечение с липидо намаляващи медикаменти. Пациентите са лекувани с Neolipidra (2.4 г/ден) или плацебо и са инструктирани да са на диета с 30% мазнини, <10% наситени мазнини и <300 мг холестерол на ден. Основните показатели за резултата са общия холестерол, общия триацилглицерол, LDL и HDL холестерол измерени на 8, 9, 11 и 12 седмица.

Резултати

Концентрациите на общия холестерол намалява значително между началото и 8 седмица в групата лекувана с Neolipidra, в сравнение с групата на плацебо [(x-+/- SD) 6.57 +/- 0.93 ммол/л (254+/-36 мг/дл) до 5.38 +/- 0.80 ммол/л (208+/-31 мг/дл); Р<0.001]. Нивата на LDL холестерол и триацилглицерол също се намаляват след приема на Neolipidra. HDL холестеролът не се променя значително.

Заключения

Neolipidra значително намалява нивата на общия холестерол, LDL холестерол, и тоталната триацилглицеролова концентрация в сравнение с плацебо и предлага нов, неизвестен досега подход, за намаляване на холестерола в обществото. Am J Clin Nutr 1999;69:23 1-6.

Ключови думи

Neolipidra, Monascus Purpureus, HMGCoA, 3 хидрокси 3 метилглутарил коензим А редуктазен инхибитор, плацебо лечение, липопротеини с ниска плътност, липопротеини с висока плътност, триацилглицерол.

РЕЗУЛТАТИ

Изходните характеристики за лечението са показани в таблица 11 (липидни показатели) и таблица 12 (хранителни и демографски показатели). Няма значими разлики за тези показатели между пациентите в лечебната и контролната група.

Таблица 11. Липидни концентрации на хиперлипидемични пациенти получаващи добавка от 2.4г Neolipidra (лечебна група) или плацебо от оризова пудра (контролна група) на ден.
 

  Лечебна група - Neolipidra (н=42) Контролна група - Плацебо (н=41)
  Начало
(ммол/л)
8 седмица 12 седмица Начало
(ммол/л)
8 седмица 12 седмица
Триацил-глицероли 1.50+/-0.54 1.33+/-0.46²,³ 1.40+/-0.50² 1.61+/-0.52 1.60+/-0.59 1.65+/-0.53
Общ холестерол 6.47+/-0.78 5.38+/-0.80²,³ 5.43+/-0.80²,³ 6.59+/-0.75 6.75+/-0.93 6.47+/-0.93
HDL холестерол 1.29+/-0.34 1.29+/-0.34 1.29+/-0.36 1.19+/-0.26 1.19+/-0.26 1.19+/-0.28
LDL холестерол 4.47+/-0.70 3.47+/-0.70²,³ 3.49+/-0.70²,³ 4.65+/-0.78 4.63+/-0.83 4.53+/-0.85

1/x +/- SD. Фактор за превръщане в мг/дл за триацилглицероли, 0.01129; за холестерол, 0.02586.
² Значителна разлика спрямо началото, Р<0.05.
³ Значителна разлика от контролната група през същата седмица, Р<0.05.


Таблица 12. Демографски и хранителни характеристики на пациентите¹

  Лечебна група
(н=42; 24М, 18Ж)
Контролна група
(н=41; 22М, 19Ж)
Прием Начало 8 седмица 12 седмица Начало 8 седмица 12 седмица
Обща енергия (kJ)² 6611
+/-2134
(1580
+/-510)
6443
+/-2218
(1540
+/-530)
5607
+/-2050
(1340
+/-490)
7448
+/-3849
(1780
+/-920)
6987
+/-2887
(1670
+/-690)
6694
+/-3012
(1600
+/-720)
Общо мазнини (г/д) 55+/-26 54+/-26 44+/-21³,† 66+/-46 60+/-40 59+/-37
Наситени мазнини (г/д) 19+/-10 19+/-11 15+/-8³ 23+/-18 20+/-15 20+/-14
Мононенаситени мазнини (г/д) 20+/-10 20+/-10 16+/-8³ 24+/-17 22+/-15 21+/-14
Полиненаситени мазнини (г/д) 11+/-5 11+/-6 9+/-5† 14+/-19 13+/-9 13+/-8
Холестерол (мг/д) 202+/-161 190+/-116 154+/-70 241+/-194 214+/-146 224+/-173
Фибри (г/д) 16+/-6 16+/-6 15+/-6³ 17+/-7 17+/-10 15+/-8
Тегло (кг)†† 363+/-73
(165+/-33)
  361+/-68
(164+/-31)
370+/-75
(168+/-34)
  370+/-75
(168+/-34)
Индекс на телесната маса 27+/-6   27+/-6 27+/-5   27+/-5

1/x +/- SD. Възраст на лечебната група 62+/-8 г.; възраст на контролната група 61+/-10г.
² Килокалории в скобите.
³ Значителна разлика от преди началото, Р<0.05.
† Значителна разлика от контролната група през същата седмица, Р<0.05.
†† В скоби теглото е в паунди.

Намаляване на общия холестерол

Neolipidra намалява значително концентрацията на общия холестерол на 8та седмица при групата на лечение с, в сравнение с тази при групата на плацебо (Р<0.05). Концентрациите на общия холестерол между 8 и 12 седмица се различават значително между двете групи (Р<0.05). На 8та седмица, средната холестеролова концентрация за групата на лечение с Neolipidra беше 5.38+/-0.80 ммол/л (208+/-31 мг/дл), а при групата на плацебо беше 6.57+/-0.93 ммол/л (254+/-36 мг/дл).Освен това, концентрациите на общия холестерол на 8 и 12 седмица се различаваха значително от тези преди началото на проучването (Р<0.05), за групата на лечение с Neolipidra. На 8 седмица, всеки пациент от групата на лечение с Neolipidra има намаление в общия холестерол, докато при групата на плацебо няма значителна разлика в концентрациите на общ холестерол между началото и 8 или 12 седмица от проучването. Разликата между началото и 12 седмица е 1.03 +/-0.54 ммол/л (40+/-21 мг/дл) за групата на лечение с Neolipidra и 0.13 +/-0.52 ммол/л (5 +/-20 мг/дл) за групата на лечение с плацебо (Фиг.10).

Фиг. 10 Намаление на общия холестерол спрямо плацебо и изходно ниво (mmol/L)
Намаление на общия холестерол спрямо плацебо и изходно ниво
*p<0,05 спрямо плацебо и изходно ниво

Намаляване на нивата на LDL

Наблюдава се значителна разлика между двете групи в нивата на LDL холестерол на 8 и 12 седмица (Р< 0.001). На 12 седмица, средната концентрация на LDL холестерол, при групата на лечение с Neolipidra, е 3.49 +/- 0.70 ммол/л (135 +/-27 мг/дл) сравнена с тази при групата на лечение с плацебо, която е 4.53 +/-0.85 ммол/л (175 +/-33 мг/дл). Освен това, концентрациите на LDL холестерол на 8 и 12 седмица се различават значително от тези преди началото на лечението (Р< 0.001). Разликата в нивата на LDL холестерол между началото и 12 седмица е 1.01 +/-0.49 ммол/л (39+/-19 мг/дл) за групата на лечение с Neolipidra, в сравнение с 0.13 +/-0.57 ммол/л (5 +/-22 мг/дл) за групата на лечение с плацебо. (Фиг. 11)


Фиг. 11. Намаляване на LDL спрямо плацебо и изходно ниво (mmol/L)
Намаляване на LDL спрямо плацебо и изходно ниво
*р<0,05 спрямо плацебо и изходно ниво

Намаляване на нивата на триацилглицероли

Концентрациите на триацилглицерол на 8 и 12 седмица се различават значително между двете групи ( съответно Р=0.05 и Р=0.05). На 12 седмица, средната концентрация на триацилглицероли, при групата на лечение с Neolipidra, е 1.4 +/- 0.5 ммол/л (124 +/-44 мг/дл) сравнена с тази при групата на лечение с плацебо, която е 1.65 +/-0.53 ммол/л (146 +/-47 мг/дл). Средните концентрации на триацилглицерол,за групата на лечение с Neolipidra, се различаваха значително между началото и 8 седмица (Р=0.05).(Фиг. 12)

Фиг. 12. Намаляване на триглециридите TG спрямо плацебо и изходно ниво (mmol/L)
Намаляване на триглециридите TG спрямо плацебо и изходно ниво
*р<0,05 спрямо плацебо и изходно ниво

Промени в нивата на HDL

Концентрациите на HDL холестерол не се различаваха значително в или между двете групи, преди началото, или на 8 или 12 седмица от проучването.

Резултати за безопасност и проява на нежелани лекарствени реакции

В никой от 88те пациента не се наблюдават сериозни странични ефекти. В групата на плацебо, 3 пациенти съобщават за леки странични ефекти, като 1) поява на обрив, който преминава след лечение с преднизон и антихистамини, 2) главоболие и 3) развитие на пневмония по време на проучването. В групата на лечение с Neolipidra няма съобщени странични ефекти с изключение на един пациент, който при визитата си на 12 седмица съобщава за междувременна хоспитализация по повод мускулно скелетни болки в гърдите. Той епродължил приема на Neolipidra по време на хоспитализацията и е имал нормален тест с натоварване, направен от лекар извън проучването. Болката в гърдите му преминала и не е свързана с приема на Neolipidra.
Няма значителни разлики между групите в показателите за чернодробна функция, между началото и 12 седмица. В групите, нивата на урея и глутамилтранспептидазата се различават значително между началото и 12 седмица от проучването, като и двете са по-ниски на 12 седмица отколкото в началото на проучването. Няма получен резултат по време, за никой от участниците в проучването, който да показва нарушена чернодробна или бъбречна функция.

Изводи:

Това проучване е важна стъпка в доказването, че получените ефекти от Neolipidra не се дължат само на диетата и могат да бъдат категорично отдадени на Neolipidra в плацебо-контролирано, рандомизирано проучване.
Neolipidra ефективно намалява нивата на общ холестерол, LDL холестерол и триглицериди с огромна статистическа разлика спрямо плацебо.
Намаляването в нивата на общия холестерол, LDL и триглицериди се постига за 8 седмици и се поддържат до 12та седмица – края на проследяването
През 12 седмичният период на проследяването не се наблюдават странични ефекти в групата на Neolipidra.
Приема на Neolipidra не води до промени или нарушения в чернодробната или бъбречната функция.

II. МУЛТИЦЕНТРОВО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА СЕРУМНИЯТ ЛИПИДО НАМАЛЯВАЩ ЕФЕКТ НА NEOLIPIDRA (94)

(Neolipidra е с идентичен състав на Xuezhikang, Cholestin, Hypocol, Red yeast rice, Red kojii, екстракт от Monascus purpureus. Neolipidra е търговска марка на Neopharm.)

РЕЗЮМЕ

Способността на екстракта от Monascus Purpureus, да регулира серумните липиди бе оценена чрез мултицентрово, единично сляпо, клинично проучване. Общо 446 пациенти с хиперлипидемия бяха разделени в две групи на случаен принцип: група от 324 пациента получиха Neolipidra (екстракт от M purpureus), и положителна контролна група от 122 пациенти получиха традиционно китайско лекарство, Jiaogulan (Gynostemma pentaphylla). След 8 седмици, серумния общ холестерол намаля значително с 22.7% и липопротеините с ниска плътност намаляха с 30.9% при пациентите получаващи Neolipidra, докато пациентите в контролната група показаха намаление съответно с 7.0% и 8.3%. Лечението с Neolipidra също така повиши значително липопротеините с висока плътност (HDL-холестерол) с 19.9%, което е значително повече от повишението с 8.4% получено при положителната контролна група. Също така, Neolipidra значително намали серумните триглицериди с 34.1% след 8 седмици, което е значително по-голямо намаление от това получено при положителната контролна група - 12.8%. Когато цялостният терапевтичен ефект на Neolipidra бе оценен, с намалението на един или повече липидни рискови фактори и увеличението на HDL- холестерола, 93.2% от пациентите в лечебната група имаха полза от лечението с Neolipidra. Тази степен на обща ефикасност бе значително по-добра от стойността от 50.8% получена при положителната контролна група. Съответно, използването на Neolipidra заедно с правилен диетичен режим имаше положителен липидо намаляващ ефект при пациенти с хиперлипидемия. Пациентите имаха само няколко леки странични ефекта (парене в гърдите, виене на свят и флатуленция) през осем седмичния период на лечение с Neolipidra. Ние заключихме, че Neolipidra е изключително ефективен за намаляване на повишените нива на серумните холестерол и триглицериди и се понася добре от пациентите.
Ключови думи: Neolipidra, екстракт от Monascus рurpureus, хиперлипидемия, холестерол, триглицериди.

РЕЗУЛТАТИ

 Таблица 13 показва изходните характеристики на проучваните пациенти; характеристиките на пациентите в двете групи са подобни. Лечебната група включва 324 пациента (188 мъже и 136 жени на възраст 56.0 +/- 0.5 години) а положителната контролна група включва 122 пациенти (73 мъже и 49 жени на възраст 56.4 +/- 0.83 години). Пациентите от двете групи имат хиперлипидемия от приблизително еднакъв брой години.

Таблица 13. Изходни характеристики

 
Лечебна група
Положителна контролна група
Р
Брой пациенти 324 122  
Мъже 188 73  
Жени 136 49  
Мъже:жени 1.38:1 1.49:1 0.73
Възраст (г.) 56.0 +/- 0.5 56.4 +/- 0.83 0.66
Тегло (кг.) 68.7 +/- 0.67 68.7 +/- 1.09  
Височина (м.) 1.656 +/- 0.004 1.662 +/- 0.007  
Заболяване от (години) 5.14 +/- 0.30 5.09 +/- 0.35 0.92

 

Намаляване на серумния общ холестерол

Между 446 пациенти които завършват проучването, 345 ( 251 в лечебната група и 94 в контролната група) са с нива на общ холестерол (ТС) преди лечението > или = 230 мг/дл (Таблица 14 ). След 4 седмици лечение с Neolipidra, ТС бе значително намален със средно 17.1%; 47.5 мг/дл, Р < 0.001), докато при контролната група намалението бе от 4.8% (13.2 мг/дл) (Р < 0.001, сравнение между двете групи). На 8та седмица, пациентите които са на лечение с Neolipidra са със средно намаление на ТС от 22.7% (62.8 мг/дл, Р<0.001), докато намаление от 7.0% (18.9 мг/дл) е намерено в контролната група (Р<0.001, сравнение между двете групи). (Фиг Намаление на общия холестерол спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

Таблица 14. Ефектът на Neolipidra върху серумните липиди

Метаболитен показател
Време
Neolipidra
Положителна
контролна група
Р
Общ холестерол
(мг/дл)
Преди лечение

След 4 седмици
След 8 седмици
274 +/- 1.98
(н=251)
226 +/- 2.14*
211 +/- 2.12*
268 +/- 2.64
(н=94)
255 +/- 3.50*
250 +/- 4.05*
0.117

< 0.001
< 0.001
Триглицериди
(мг/дл)
Преди лечение

След 4 седмици
След 8 седмици
73 +/- 3.91
(н=157)
219 +/- 6.67*
178 +/- 6.01*
273 +/- 7.14
(н=65)
248 +/- 12.0*
238 +/- 10.6*
0.995

0.035
< 0.001
LDL холестерол
(мг/дл)
Преди лечение

След 4 седмици
След 8 седмици
186 +/- 2.34
(н=236)
140 +/- 2.49*
127 +/- 2.36*
180 +/- 3.37
(н=85)
168 +/- 3.74*
165 +/- 4.56*
0.169

< 0.001
< 0.001
HDL холестерол
(мг/дл)
Преди лечение

След 4 седмици
След 8 седмици
36.2 +/- 0.39
(н=129)
40.7 +/- 0.66*
43.4 +/- 0.73*
35.5 +/- 0.56
(н=5)
37.1 +/- .075*
38.5 +/- 0.97*
0.297

< 0.001
< 0.001
Съотношение
Не HDL:HDL Х-л
Преди лечение

След 4 седмици
След 8 седмици
4.86 +/- 0.09
(н=251)
3.61 +/- 0.08*
3.19 +/- 0.08*
5.07 +/- 0.18
(н=94)
4.69 +/- 0.17*
4.54 +/- 0.16*
0.319

0.001
< 0.001

LDL = липопротеин с ниска плътност; HDL = липопротеин с висока плътност; отношение не HDL:HDL Х-л = (общ холестерол/ HDL холестерол) + HDL холестерол. Р<0.001, чрез чифтен тест, в сравнение със стойностите преди лечението.


Фиг. 13. Намаление на общия холестерол спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

Намаление на общия холестерол спрямо контролната група и изходно ниво

*p<0,001 спрямо изходно ниво

Фиг. 14. Намаление на общия холестерол спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл) при пациенти с изходни нива >=300мг/дл
Намаление на общия холестерол спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл) при пациенти с изходни нива >=300мг/дл
 

Намаляване на серумните липопротеини с ниска плътност (LDL)

Данните на 321 пациента (236 в лечебната група и 85 в положителната контролна група) с нива на серумния LDL холестерол преди лечението > или = 130 мг/дл и TG < 400 мг/дл са показани в таблицата . Пациенти с TG > 400мг/дл не са включени в анализа защото уравнението на Friedewald за изчисление на LDL холестерола не може да се използва за получаване на полезна информация при такива пациенти. След 4 седмици лечение с Neolipidra, нивото на LDL холестерол бе намалено средно с 24.6% (45.9мг/дл, Р<0.001), а при контролната група бе намалено средно с 6.3% (12.3мг/дл) (Р<0.001, сравнение между двете групи). След 8 седмици, LDL холестеролът бе намален с 30.9% (58.2мг/дл, Р< 0.001) в групата на лечение с Neolipidra; това намаление бе значително по-голямо (Р < 0.001) от това ( 8.3%, 15.3мг/дл) получено в позитивната контролна група. (Фиг. Намаляване на LDL спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл) ).

Фиг.15. Намаляване на LDL спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)
Намаляване на LDL спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)
*p<0,001 спрямо контролната група и изходно ниво
 

Намаляване на серумните триглицериди

Общо 222 пациенти ( 157 в лечебната група и 65 в контролната група) са с , нива преди лечението на серумните TG > или = 200мг/дл и < 400 мг/дл (таблица ..). Серумните TG намаляват средно с 19.8% (-54.0мг/дл, Р<0.001) след 4 седмици лечение с Neolipidra, в сравнение с 9.2% намаление (24.6мг/дл) в положителната контролна група (Р= 0.012, сравнение между двете групи). След 8 седмици намалението е 34.1% (94.1мг/дл, Р<0.001) и 12.8% (34.7 мг/дл) съответно за групата на лечение с Neolipidra и контролната група (Р<0.001, сравнение между двете групи). (Фиг. 16)

Фиг. 16. Намаление на триглицериди (ТG) спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

Намаление на триглицериди (ТG) спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

*p<0,001 спрямо контролна група и изходно ниво

Повишаване на серумните липопротеини с висока плътност (HDL)

Mежду пациентитe включени в това проучване, 186 (129 в групата на лечение и 57 в контролната група) са с ниски изходни нива на HDL холестерол ( мъже <40мг/дл, жени <45мг/дл) (Таблица ..). След 4 седмици лечение с Neolipidra, нивото на HDL холестерол се повишава средно с 12.8% (4.5 мг/дл, Р<0.001), докато средно повишение от само 4.9% (1.6 мг/дл) е намерено в контролната група (Р=0.002, сравнение между двете групи). Осем седмичното лечение с Neolipidra повишава с 19.9% (7.2 мг/дл) нивата на HDL холестерол (Р<0.001), което е статистически значимо повече (Р<0.001) от повишението с 8.4% (2.9 мг/дл) измерено в позитивната контролна група (Фигура .17).

Фиг. 17. Повишаване на НDL спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

Повишаване на НDL спрямо контролната група и изходно ниво (мг/дл)

*p<0,001 спрямо контролна група и изходно ниво

Анализ на общата ефективност

Анализа на общата ефикасност от Neolipidra показва, че 258 пациента постигат критерия за клинично контролиран (н=169) или високо ефективно лечение (н=89), което даварезултат обща степен на висока ефективност от 79.6%. В положителната контролна група, 38 пациента (31.1%) задоволяват същите критерии. Общата степен на ефективност е постигната при 93.2% от пациентите в групата на лечение с Neolipidra, което е статистически значимо по-високо (Р<0.001) от същата степен на ефективност достигната при 50.8% от пациентите в положително контролираната група.

Таблица 15.  Цялостен анализ на клиничната ефикасност на Neolipidra след 8 седмици лечение.*

  Клинично контролиран Високо ефективен Ефективен Неефективен Обща степен на висока ефектив-
ност+
Обща степен на ефектив-
ност++
Лечебна група            
(н=32) 169 (52.2%) 89 (27.5%) 44 (13.6%) 22 (6.8%) 258 (79.6%) 302 (93.2%)
Положителна контролна група            
(н=122) 1 (10.7%) 25 (20.5%) 24 (19.7%) 60 (49.2%) 38 (31.1%) 62 (50.8%)
Р < 0.001
(лечебна срещу контролна група)
      < 0.003 < 0.001

Клинично контролиран = нивата на серумните липиди след лечението са в нормални граници [общ холестерол (ТС) <200мг/дл, липопротеини с ниска плътност (LDL-холестерол) <130 мг/дл, триглицериди (TG) <160 мг/дл и липопротеини с висока плътност (HDL-холестерол) >40 мг/дл за мъже и > 45мг/дл за жени];
Високо ефективен = поне една от следните промени в серумните липиди след лечението: TC намаля с > или = на 20%, TG намаляха > или = 40%, HDL холестерол се повиши > или = 10 мг/дл или отношението на не-HDL/HDL холестерол намаля > или = 20%;
Ефективен = поне една от следните промени в серумните липиди след лечението: TC намаля с > или = на 10% до < 20%, TG намаляха > или = 20 - < 40%, HDL холестерол се повиши > или = 4 мг/дл до < 10 мг/дл или отношението на не HDL/HDL холестерол намаля > или = 10% до < 20%; и
Неефективен = нивата на серумните липиди остават не променени след лечението или не достигат критериите за оценка Ефективен.
+ Общата степен на висока ефективност се получава като се съберат стойностите от пациентите в графите Клинично контролиран и Високо ефективен.
++ Общата степен на ефективност се получава като се съберат стойностите от пациентите в графите Клинично контролиран, Високо ефективен и Ефективен.

Резултати за безопасност и проява на нежелани лекарствени реакции

От 324 пациента лекувани 8 седмици с Neolipidra, 6 пациента (1.9%) изпитват парене зад гръдната кост , 3 (0.9%) газове и подуване на стомаха и 1 (0.3%) световъртеж. Тези симптоми преминават без специфично лечение и пациентите завършват проучването. Никой от пациентите в лечебната или контролната група не е получил повишение на аланин аминотрансферазата над 2 пъти над горната граница (Н = < 40 IU/L), след 8 седмици лечение. Абнормните промени в ЕКГ преди лечението, на 18 (5.6%) от пациентите, се подобряват след лечението с Neolipidra. Серумната Креатин Киназа (Н= <200 IU/L)се повишава след 8 седмици и при двете групи: средно +31IU/L (46%) в групата на лечение с Neolipidra и +24 IU/L (39%) в положителната контролна група.Няма значителни разлики в изходните нива и нивата след лечението, на креатин киназа, и при двете групи.

Изводи:

  • Neolipidra прилаган ежедневно за 8 седмици е високо ефективен за намаляване на серумния холестерол, със средно намаление от 22.7% на общия холестерол (ТС) и 30.9% на LDL-холестерола в условията на единично сляпо клинично проучване, включващо пациенти от четири клинични центъра.
  • Процентното намаление на ТС и LDL холестерола, при лечението с Neolipidra, е независимо от изходните нива, но фактическото намаление бе по-голямо при пациентите с изходен ТС >300 мг/дл или LDL холестерол > 200 мг/дл.
  • Neolipidra е ефективен при 93.2% от пациентите, и високо ефективен при 79.6% от лекуваните пациенти.
  • Осем седмичното лечение с Neolipidra повишава с 19.9% (7.2 мг/дл) нивата на HDL холестерол (Р<0.001).
  • Neolipidra ефективно намалява нивата на триглецирди спрямо изходно ниво и спрямо контролната група за 8 седмици с 34,1%
  • Ефектът на Neolipidra е бърз и статистически значими разлики се отчитат още при първото отчитане на 4та седмица. Статистически значими разлики се отчитат спрямо всички проследявани показатели на 4та седмица – намаляване на общия холестерол, намаляване на триглицеридите, намаляване на LDL, повишаване на HDL и намаляване на съотношението не-HDL към HDL холестерол.
  • По време на 8 седмичното проследяване не се наблюдават клинично значими странични ефекти. В групата на Neolipidra се наблюдават преходни странични ефекти при 3,1% от проследяваните пациенти (10 от 324 пациента).
  • Приема на Neolipidra не води до промени или нарушения в чернодробната или бъбречната функция

III. СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА NEOLIPIDRA И СИМВАСТАТИН ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В ЛИПИДНИЯ ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ С ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ (95)

(Neolipidra е с идентичен състав на Xuezhikang, Cholestin, Hypocol, Red yeast rice, Red kojii, екстракт от Monascus purpureus. Neolipidra е търговска марка на Neopharm.)

Цел

Да се проучи ефекта на Neolipidra върху промените в липидния профил на пациенти с хиперхолестеролемия и да се сравни със Симвастатин.

Методи

28 пациенти с хиперхолестеролемия са случайно разпределени в лечебна група (н=15, Neolipidra 1.2г/ден, р.о.) и контролна група (н=13, Симвастатин 10мг/ден, р.о.). Взети са кръвни проби от вената на предмишницата ( след 12 часа глад) преди лечението и на 4та и 8ма седмица от лечението. Серумният липиден профил е установен чрез ензимен анализ и турбиметрия.

Резултати

(1) Ефектите на Neolipidra за намаляване нивата за серумния общ холестерол (ТС) и липопротеини с ниска плътност (LDL) са същите като тези на симвастатин; концентрациите на ТС и LDL Х-л намаляват съответно с 20.7% и 28.2% в групата на Neolipidra (Р<0.001, <0.01) и с 22.5% и 33.0% в контролната група (Р<0.001, <0.01).
(2) Neolipidra намалява серумните триглицериди (TG) с 17.4% (Р<0.05) след 4 седмици, но намалението в нивата на TG от симвастатин не е статистически значимо.
(3) Въпреки че концентрациите на липопротеините с висока плътност (HDL Х-л) не са променени след 4 седмично лечение, нивата на аполипопротеин Al (ApoAl) се повишава с 12.7% и 13.6% съответно за двете групи, нивата на аполипопротеин В (ApoB) намалява с около 8% (Р<0.05) и в двете групи. Интересно е да се отбележи и, че нивата на липопротеин(а) намаляха с 31.3% и 27.8% (Р<0.05) съответно за групата на Neolipidra и тази на Симвастатин, след 8 седмици лечение.
(4) Разликите в ефектите и на двете лекарства върху серумния липиден профил, след 4 и след 8 седмици, не са значими, но се наблюдава допълнително намаление в нивата на липопротеин(а) след 8 седмици лечение с Neolipidra , в сравнение с нивата след 4 седмица.

Заключение

Neolipidra може подчертано да намали нивата на ТС и LDL холестерол при пациенти с хиперхолестеролемия, и ефектите на Neolipidra са същите като тези на симвастатин. Намалението на TG от Neolipidra е по-голямо от това на симвастатин.

РЕЗУЛТАТИ

Няма странични ефекти след 4 седмици или 8 седмици от лечението с Neolipidra или симвастатин. Няма и значими промени в нивата на BUN, мианхидрид, ALAT, креатин киназа и глюкоза.

След 4 и 8 седмици от лечението, Neolipidra намали серумният общ холестерол (ТС) съответно с 20.7% и 22.3%, а симвастатин намали серумния ТС съответно с 22.5% и 22.0%, с Р<0.001, което показва еднакъв ефект на намаление на ТС и от двете средства (Фиг.18.).


Фиг.18. Намаление на общия холестерол спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)

Намаление на общия холестерол спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)
*р<0,001 спрямо изходно ниво и за двете

3. Neolipidra показва и подобно на симвастатин намаление в нивата на серумния LDL Х-л. Нивата на LDL Х-л намаляха съответно с 28.3% и 30.0% в групата на Neolipidra (Р<0.01), и с 33% и 32.6% в групата на Симвастатин (Р<0.001).

Фиг. 19 Намаляване на LDL спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)

Намаляване на LDL спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)*р<0,001 спрямо изходно ниво и за двете групи

4. Neolipidra намалява значително нивото на TG, с 17.4% след 4 седмици и 18.8% след 8 седмици лечение (Р<0.05), докато симвастатин не намали значимо нивата на TG. Затова, намалението в нивата на ТС и LDL Х-л от Neolipidra и симвастатин беше по-значимо от намалението на TG (виж Таблицата).

Фиг. 20. Намаляване на триглециридите TG спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)

Намаляване на триглециридите TG спрямо симвастатин и изходно ниво (mmol/L)
*р<0,05 спрямо изходно ниво и симвастатин

5. В проучването се показва също и: след 4 и 8 седмици лечение с Neolipidra или симвастатин, въпреки, че няма промяна в нивото на HDL Х-л, концентрациите на ApoAl се повишават съответно с 12.7% и 11.9% в групата на Neolipidra и с 13.6% и 18.2% в групата на симвастатин. И за двете Р<0.01.Нивото на ApoB се понижава с 8% и в двете групи. Освен това, Neolipidra намалява Lp(a) с 31.3% (Р<0.01), а симвастатин намалява Lp(a) с 27.8% (Р<0.05, виж Таблицата).

6. Резултатите от проучването са показани в табличен вид:

Таблица 16. Сравнение в липидните нива между двете групи (ммол/л, Х +/- s)

Групи Хиперлипиде-
мични пациенти
TC TG HDL LDL ApoA1 ApoB Lp(a)
IIa IIb
Neolipidra 6 9 6.64
+/-0.88
2.82
+/-0.58
1.44
+/-0.19
3.9
+/-0.95
1.34
+/-0.14
1.15
+/-0.10
0.16
+/-0.07
Simvastatin 6 9 6.71
+/-0.59
2.23
+/-0.66
1.4
+/-0.15
4.27
+/-0.73
1.32
+/-0.12
1.19
+/-0.06
0.18
+/-0.07


Таблица 17. Сравнение на Neolipidra и симвастатин за модификация на липидите при хиперхолестеролемични пациенти (ммол/л, Х +/- s)

Липиден профил Преди Лечението 4 седмица от Лечението 8 седмица от Лечението
  Neolipidra Симвастатин Neolipidra Симвастатин Neolipidra Симвастатин
Серумен TC 6.64+/-0.88 6.71+/-0.59 5.26+/-0.78* 5.20+/-0.77* 5.16+/-0.75* 5.23+/-0.65*
Серумни TG 2.82+/-0.58 2.23+/-0.66 2.33+/-0.616 1.97+/-0.84 2.29+/-0.72º 1.99+/-0.94
HDL Х-л 1.44+/-0.19 1.41+/-0.15 1.49+/-0.24 1.43+/-0.15 1.47+/-0.22 1.44+/-0.23
LDL Х-л 3.90+/-0.95 4.27+/-0.73 2.80+/-0.87- 2.86+/-0.92* 2.73+/-0.70 2.88+/-0.85*
ApoA1 1.34+/-0.14 1.32+/-0.12 1.51+/-0.15- 1.50+/-0.17- 1.50+/-0.15- 1.56+/-0.11
ApoB 1.15+/-0.10 1.19+/-0.06 1.06+/-0.11º 1.10+/-0.11º 1.05+/-0.08º 1.10+/-0.14
Lp(a) 0.16+/-0.07 0.18+/-0.07 0.11+/-0.05º 0.15+/-0.07~ 0.11+/-0.06º~ 0.13+/-0.05º

 Забележка: сравнено с това преди лечението, º Р<0.05, - Р<0.01, * Р<0.001.

7. Резултатите показват също че: с изключение на допълнителното намаление на Lp(а) след 8 седмици лечение със симвастатин, липидо регулиращите свойства на двата медикамента не се различаваха значително на 8та седмица, от тези на 4та седмица.

Изводи:

Приемът на 1.2г Neolipidra може значително да намали серумните ТС и LDL Х-л и това намаление е същото като при прием на симвастатин.
Neolipidra намалява успешно нивата на TG. Това намаление е тясно свързано със съдържанието на ненаситени мастни киселини в Neolipidra.
Neolipidra ефективно намалява серумните нива на ТС, LDL холестерол и TG и повишава нивото на HDL холестерол при пациенти с хиперлипидемия.
В това проучване симвастатин е избран за контролната група за да може да се сравни липидо регулиращия ефект на двата медикамента.
Neolipidra понижава концентрацията на Lp(a) в по-голяма степен от симвастатин.
Neolipidra намалява в еднаква степен ТС и LDL Х-л като симвастатин.
Neolipidra намалява по-силно нивата на TG от симвастатин.
По време на 8 седмичното проследяване не са съобщени нежелани лекарствени реакции с двата медикамента.

IV. ЕФЕКТЪТ НА NEOLIPIDRAВЪРХУ ЗАХАРНИЯ И ЛИПИДНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ ПРИ ТИП 2 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ (96)

(Neolipidra е с идентичен състав на Xuezhikang, Cholestin, Hypocol, Red yeast rice, Red kojii, екстракт от Monascus purpureus. Neolipidra е търговска марка на Neopharm.)

РЕЗЮМЕ

Цел

Да се потвърди ефектът на Neolipidra върху метаболизма на захари и липиди при тип 2 захарен диабет (ЗД).

Методи

100 случая на пациенти със Захарен Диабет бяха разпределени в 4 групи: група А (н=30) без хиперлипидемия и група B (н=30) с хиперлипидемия; групи C и D (общо н=40 съвместими случая) бяха контроли за съответните лечебни групи. Пациентите от групи А и В приемаха по 2 таблетки Neolipidra 300 мг два пъти на ден, за 2 месеца, докато групи C и D не приемаха медикаменти намаляващи липидите.

Резултати

Нивото на кръвната захар на гладно намаля с 7.6% +/- 7.7% и 10.8% +/- 9.6%, кръвната захар 2 часа след хранене намаля с 14.1% +/- 9.0% и 12.2% +/- 10.5%, HBA1 намаля с 11.0% +/- 5.4% и 6.3% +/- 7.8%, общият серумен холестерол намаля с 9.0% +/- 9.0% и 15.0% +/- 9.0%, серумните триглицериди намаляха с 4.0% +/- 13.0% и 21.0% =/- 26.0%, съответно за група А и група В. Стойностите след лечението се различаваха значително от тези преди лечението (Р<0.05 и Р<0.01, съответно за двете групи). При групи C и D нямаше промяна в тези параметри преди и след периода на проучването. При пациентите лекувани с Neolipidra не се наблюдаваха странични ефекти

Заключение

Neolipidra е не само ефективен за коригиране на липидни нарушения, но има и положителен ефект , като подобрява хипергликемията при тип 2 захарен диабет.


Фиг. 21. Намаляване на кръвната захар на гладно в проценти, спрямо начало

Намаляване на кръвната захар на гладно в проценти, спрямо начало 

Фиг. 22. Намаляване на кръвната захар в проценти 2 часа след хранене, спрямо начало
Намаляване на кръвната захар в проценти 2 часа след хранене, спрямо начало 

Фиг. 23.  Промяна в нивата на общия холестерол спрямо начало

neolipidra-fig23_563
 

Фиг. 24. Промяна в нивата на триглицериди спрямо начало
Промяна в нивата на триглицериди спрямо начало

Изводи:

Приемът на 1.2г Neolipidra значително намалява нивата на кръвната захар на гладно и 2 часа след нахранване при пациенти с тип 2 захарен диабет спрямо активните контроли за 8 седмици.
Neolipidra намалява успешно нивата на общ холестерол и триглицериди (TG) при пациенти с тип 2 захарен диабет спрямо активните контроли при 8 седмично проследяване.
По време на осем седмичното проследяване не се съобщава за проявана странични ефекти от приема на Neolipidra при пациенти със захарен диабет тип 2.

V. ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЕФИКАСНОСТА НА NEOLIPIDRA ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХИВ-СВЪРЗАНА ДИСЛИПИДЕМИЯ (97)

(Neolipidra е с идентичен състав на Xuezhikang, Cholestin, Hypocol, Red yeast rice, Red kojii, екстракт от Monascus purpureus. Neolipidra е търговска марка на Neopharm.)

РЕЗЮМЕ

Цел

Събиране на предварителни данни за безопасността и ефикасността на Neolipidra, екстракт от М purpureus, съдържащ статини и ненаситени мастни киселини, при пациенти с дислипидемия свързана с вируса ХИВ.

Методи

Четиринадесет възрастни с дислипидемия свързана с вируса ХИВ, характеризираща се с хиперхолестеролемия, хипертриацилглицеролемия, или и двете участват в рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано пилотно проучване в клиника по инфекциозни болести, базирана в академично медицинско заведение. Участниците са разпределени на случаен принцип да получават 1.2г Neolipidra два пъти на ден (н=7) или плацебо (н=7), за 8 седмици. Основните показатели за изхода са безопасност (изследване на чернодробна функция, нива на плазмена РНК на ХИВ-1 вируса, брой на CD4+ клетки, странични ефекти) и ефикасност (серумен холестерол на гладно : общ холестерол, липопротеини с висока и ниска плътност, серумни триацилглицероли на гладно). Показателите за безопасност и ефикасност са оценявани на 2ра и 8ма седмица.

Резултати

12 участници (н=6 за всяка група) завършиха 8 седмичното проучване. След 8 седмици терапия с Neolipidra, се наблюдава значително намаление от изходните стойности в средните нива (+/- стандартна грешка от средната стойност) на общия холестерол на гладно (-30.8 +/- 8.8 срещу 7.7 +/- 5.6; Р=0.01) и липопротеините с ниска плътност (-32.2 +/- 7.2 срещу 26.3 +/-14.2; Р=0.01) срещу плацебо. Освен това, намалението в общия холестерол на гладно е значително (-40.2 +/- 4.8 срещу 2.8 +/- 11.9; Р=0.006) още на втората седмица от терапията, като и нивото на липопротеините с ниска плътност приближава статистическа значимост (-30.2 +/- 7.4 срещу 4.4 +/- 15.2; Р=0.068). Нивата на липопротеините с висока плътност и тези на триацилглицерол не се променят до края на проучването. Терапията с Neolipidra не дава странични ефекти.

Заключения


Neolipidra може безопасно да намали общия холестерол и липопротеините с ниска плътност при пациенти с дислипидемия свързана с ХИВ вируса. Има основание за по-големи и по-дълги проучвания.


Фиг. 25. Намаляване на серумният общ холестерол на гладно спрямо плацебо в мг/дл за 8 седмици
 Намаляване на серумният общ холестерол на гладно спрямо плацебо в мг/дл за 8 седмици

Фиг. 26. Намаляване на LDL холестерола на гладно спрямо плацебо в мг/дл за 8 седмици
 Намаляване на LDL холестерола на гладно спрямо плацебо в мг/дл за 8 седмици

Изводи:

Приемът на 1.2г Neolipidra значително и безопасно намалява нивата на общия холестерол и липопротеините с ниска плътност при пациенти с дислипидемия свързана с ХИВ вируса
Бързината на действие на Neolipidra в намаляването на серумните липопротеини се отчита още на втората седмица от лечението.
По време на осем седмичното проследяване не се отчитат лекарствени взаимодействия с антиретровирусната терапия и Neolipidra, както и липсват странични ефекти от приложението на Neolipidra.