Механизми на действие

Участието на липопротеините с ниска плътност (LDL-C) в атерогенезата е добре документирано в клинични и патологични проучвания, както и в много опити върху животни. Епидемиологични и клинични проучвания са доказали, че висок LDL-H и нисък холестеролов липопротеин с висока плътност (HDL-C) се асоциират със исхемична болест на сърцето. Рискът от развитие на исхемична болест на сърцето е продължителен и градиран върху диапазона на нивото на холестерол и много коронарни инциденти настъпват при пациенти с общ холестерол (total-C) и LDL-C в долните граници на този диапазон.

Действия на монаколините в Neolipidra

Neolipidra намалява и повишени, и нормални LDL-C концентрации. LDL се образува от липопротеини с много ниска плътност (VLDL) и се катаболизира основно от LDL-рецептор който е с висок афинитет. Механизмът на намаляване на LDL от Neolipidra може да включва както намаляване концентрацията на VLDL-C така и индукцията на LDL-рецептора, което води до намалено образуване и/или увеличен катаболизъм на LDL-C. Аполипопротеин В също намалява значително при лечение с Neolipidra. Тъй като всяка LDL частица съдържа една молекула аполипопротеин В, и поради това, че много малко аполипопротеин В се намира в другите липопротеини, този факт силно предполага, че Neolipidra не само кара холестерола да се загуби от LDL, но и намалява концентрацията на циркулиращи LDL частици. Освен това, Neolipidra предизвиква различно по степен увеличение в HDL-C, и умерено намалява VLDL-C и плазмените триглицериди (TG). Neolipidra понижава концентрациите на Lp(a)(виж клинични проучвания). Ефектите върху фибриноген и различни други независими биохимични маркери за определяне на риска от исхемична болест на сърцето са неизвестни.
Neolipidra съдържа специфични инхибитори на HMG-CoA редуктазата, ензимът който катализира превръщането на HMG-CoA в мевалонат. Превръщането на HMG-CoA в мевалонат е ранна стъпка в биосинтеза на холестерол.

Действия на ненаситените мастни киселини

Neolipidra съдържа големи количества ненаситени мастни киселини (> 125 мг/г).
Фактът, че Neolipidra намалява успешно нивата на TG е тясно свързан със съдържанието на ненаситени мастни киселини. Известно е, че ненаситените мастни киселини могат избирателно да намалят нивата на серумните TG и липопротеини с много ниска плътност.

към началото