Въведение

Нарушенията в метаболизма на липопротеините, заедно с преобладаване на храненето с високо съдържание на мазнини, затлъстяването и липсата на физическа активност, са довели до епидемия от атеросклеротични заболявания в САЩ и други развити държави. Взаимодействието на често срещани генетични и придобити дефекти на липопротеините с вредните външни влияния води до преждевременно развитие на атеросклероза. Сърдечно Съдовите заболявания са причина за смърт в 49% от случаите в Европа. Коронарната Болест на Сърцето е най-честата причина за смърт при мъже над 45 годишна възраст и при жени над 65 години в Европа. В САЩ, смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС), особено при хора под 60 годишна възраст, е намаляла от 1970-та година до сега; но атеросклеротичните сърдечно-съдови заболявания остават най-честата причина за смърт при мъжете и при жените.
В миналото, хиперлипидемията бе дефинирана като повишение на нивата на даден липопротеин. Откритието, че ниски нива на липопротеини с висока плътност (HDL) и високи нива на липопротеини с ниска плътност (LDL) е от клинично значение в патофизиологията на липидните нарушения, доведе до използването на термина дислипидемия за описание на редица нарушения, които включват както прекалено високи или ниски нива на липопротеините, така и нарушения в състава на тези частици. Дислипидемиите са клинично значими най-вече поради техния принос за атерогенезата. Панкреатитът и чернодробната стеатоза са по-редки, но клинично значими прояви на липидните нарушения.
Когато хиперхолестеролемията стана известен рисков фактор за атеросклероза и свързните с нея сърдечно-съдови заболявания, нарастна интересът към откриване на методи за намаляване на нивата на холестерола. Тогава бяха открити статините, мощни инхибитори на 3-хидрокси-3-метил-глутарил коензим А (HMG-CoA) редуктазата, скоростоопределящият ензим в биосинтезата на холестерол(2)

Диаграма на Холестерол синтеза

Фиг.1. Диаграма на Х-л синтеза

Изследванията показаха, че употребата на инхибитори на HMG-CoA редуктазата, намалява честотата на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността от тях. Това е причината за широката употреба на статини за лечение на пациенти с високи серумни нива на липопротеини с ниска плътност ( LDL)(15). Поради неспецифичното действие на статините на ниво мевалонат в холестероловата синтеза, се наблюдава паралелна инхибиция на коензим Q10 ( убиквинон) и долихол. Дефицитът на коензим Q10 води до проява на странични ефекти вследствие на лечението със статини като: миалгия, миопатии, рабдомиолиза, гастроинтестинални смущения и прогресия на катаркти и неоплазии.
Въпреки доказаните ползи от превенцията на сърдечно-съдови заболявания, високата стойност на лечението със статини, в допълнение към страничните ефекти върху чернодробната функция, доведоха до търсене на по-ефективни и по-безопасни средства за намаляване на нивата на холестерол. Това доведе до създаването на Neolipidra.
В литературата, новите типове лечение са най-често по-ефективни или по-безопасни, сравнени със съществуващите подходи, но едновременно с това, те предполагат и една по-висока стойност на разходите. Поради това, допълнителната стойност на новите типове лечение би трябвало да бъде претегляна срещу допълнителните здравни ползи, които пациентите получават.
Независимо от това, Neolipidra в сравнение със съществуващите средства за лечение на хиперхолестеролемия, проявява висока клинична ефективност, по-добър профил на безопасност, по-малка проява на странични ефекти и по-ниска стойност на разходите за лечение.

към началото