Въведение

Инфекциите на уринарния тракт (ИУТ) са едни от най-честите инфекциозни заболявания, които натоварват значително финансово обществото. За съжаление, в Европа няма точни епидемиологични данни за честотата на различните видове уринарни инфекции, както и за влиянието им върху качеството на живот на засегнатото население. Също така няма и точни данни за влиянието на уринарните инфекции върху икономиката като цяло, и в частност върху здравната система. Такива данни са спешно необходими за да функционира добре обществената здравна система. Данните събрани от други страни и общества, като например от САЩ, могат само отчасти да се приложат към европейското население и то с известна доза условност.

В САЩ инфекциите на уринарния тракт предизвикват над 7 милиона посещения при лекар на година, като над 2 милиона посещения са заради оплаквания от цистит. Около 15% от всички изписани антибиотици в САЩ са за ИУТ, като тяхната приблизителна цена на година е над USD $ 1 милиард. Освен това, директните и индиректни разходи свързани с ИУТ придобити в обществото надхвърлят USD $1.6 милиарда само в САЩ.

Инфекциите на уринарния тракт са причина за над 100 000 хоспитализации годишно, най-често поради пиелонефрит. Те представляват 40% от всички вътреболнични инфекции и най-често са свързани с катетеризация. Нозокомиална бактериурия се развива в 25% от пациентите, при които се налага носене на катетър за и над 7 дни с дневен риск от 5%. Изчислено е, че един епизод на нозокомиална бактериурия добавя USD $ 500 — 1000 към директните разходи за една хоспитализация по повод остро заболяване. Освен това, патогените са напълно изложени на нозокомиалната среда, включително и на селективна супресия с антибиотици или антисептици. Следователно, вътреболничните ИУТ съставляват може би най-големият институционален резервоар от нозокомиални патогени, които са резистентни към антибиотици.